Badanie sprawozdań finansowych

uśmiechnięty mężczyzna w ciemnej koszuli

Jako biegli rewidenci przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami badaniu temu podlegają m.in. banki, krajowe instytucje płatnicze, spółki akcyjne, jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Są to także jednostki, które w minionym roku obrotowym spełniały co najmniej dwa warunki:

  • zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Dodatkowo badaniu podlegają spółki przejmujące i te nowo zawiązane. Jednak warto wiedzieć o tym, że właściwie każda zainteresowana jednostka może przeprowadzić badanie sprawozdań finansowych. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się, jakie aspekty działalności wymagają poprawy, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

 

Zalety sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe mają wiele zalet. Rzetelnie przeprowadzone sprawozdanie potwierdzi, czy wszelkie dane są raportowane w prawidłowy sposób. To także możliwość oceny systemu rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej. Dowiecie się o mocnych i słabych stronach systemu spółki, dzięki czemu będziecie wiedzieli, jaka jest realna kondycja przedsiębiorstwa. Poza tym uzyskanie pozytywnej opinii ze sprawozdania finansowego nie umknie uwadze inwestorów, kontrahentów, a nawet banku. Zdecydowanie warto przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego.